Bạn lo lắng về chuyện cấp quyền tài khoản admin trong dịch vụ tối ưu hóa tốc độ website?

Tôi làm gì với tài khoản admin?

Sau khi được cấp quyền tài khoản admin, tôi đăng nhập vào website của bạn, rồi sao lưu nó trên môi trường demo để tiến hành tối ưu.

Bạn lo lắng về chuyện cấp quyền admin & không muốn cung cấp tài khoản này cho tôi

Nếu bạn lo lắng và không muốn cấp tài khoản admin để tôi truy cập vào website gốc, bạn có thể làm cách như sau.

  • Cài plugin All in one WP migration (free).
  • Tạo tài khoản admin cho tôi trên website gốc của bạn.
  • Xuất website bằng All in one WP migration (nó tạo thành file .wpress).
  • Xóa tài khoản admin mà bạn cấp cho tôi trên website gốc của bạn.
  • Gửi file .wpress đó cho tôi thông qua Google Drive (để có tốc độ tải về cao).
  • Gửi tôi thông tin tài khoản admin mà bạn vừa tạo bên trên, tôi vẫn đăng nhập được vào site demo nhưng site gốc sẽ không đăng nhập được vì bạn đã xóa tài khoản admin trên site gốc.
  • Bạn không phải làm gì nữa!

Tôi sẽ dùng file bạn gửi để tạo website demo giống bản gốc & đăng nhập vào trang demo từ thông tin admin bạn cấp.