Thỏa thuận dịch vụ

Khi bạn sử dụng dịch vụ từ Speed Family, bạn đồng ý với các thỏa thuận sau:

  • Các thỏa thuận liên quan đến bên thứ ba có thể thay đổi do sự thay đổi chính sách từ bên thứ ba đó. Chẳng hạn plugin miễn phí trọn đời có thể không còn miễn phí trong các năm tiếp theo nữa nếu bên thứ ba thay đổi chính sách sử dụng không hạn chế số lượng website;
  • Đối với các dịch vụ thanh toán định kỳ, bạn phải chủ động nắm bắt thời gian thanh toán, và đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho chúng tôi hoặc của bất cứ bên thứ ba nào khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm gián đoạn dịch vụ do bạn không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán;
  • Các gợi ý tư vấn sử dụng dịch vụ của bên thứ ba như hosting, giao diện, plugin được rút ra từ hiểu biết tốt nhất của chúng tôi về lĩnh vực này, nhưng điều đó không có nghĩa là nó hoàn hảo. Chúng tôi không nhận hoa hồng từ bất cứ dịch vụ nào khi tư vấn cho bạn để đảm bảo tính công minh, không thiên lệch khi tư vấn, chúng tôi chỉ nhận phí tăng tốc website từ chính bạn;